Virta Kasvusijoitus

virtakasvusijoitus.fi

SFDR

Tiedonanto liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (tiedonantovelvollisuus, SFDR) 

 

Virta Equity Oy (osa Virta Growth Partners Oy:tä)
Päivitetty 15.12.2021

 

3 artikla: Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

 

” 1. Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa.

 

2. Rahoitusneuvojien on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa.”

 

Virta Equity Oy:n tiedonanto: Kestävyysriskin mahdollinen toteutuminen sijoituskohteessa voi aiheuttaa negatiivista vaikutusta sijoituskohteen arvoon sekä yleisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kestävyysriskien olennaisuus vaihtelee eri sektoreilla ja liiketoimintamalleissa, ja sijoituskohteet voivat myös altistua kestävyysriskeille arvoketjunsa kautta, mukaan lukien toimittajat ja asiakkaat. Mahdollisen sijoituskohteen kestävyysriskien nykytila- arviointi suoritetaan osana sijoitusprosessia ja löydökset otetaan huomioon päätöksenteossa. Mahdolliset kestävyysriskit tunnistetaan osana riskiarviointia. Mikäli sijoitusprosessissa havaitaan merkittäviä puutteita kestävyysriskeihin liittyen, tehdään arviointi, ovatko puutteet korjattavissa. Jos puutteet eivät ole korjattavissa, kohteeseen ei sijoiteta. Jos puutteet ovat korjattavissa, tehdään muiden osakkaiden ja toimivan johdon kanssa suunnitelma tilanteen korjaamisesta ja vastuutetaan toimenpiteet. Sijoituksia ei tehdä yhtiöihin, jotka toimivat tupakka- ja päihdeteollisuudessa, sota- ja aseteollisuudessa, uhkapeleissä tai vastaavilla toimialoilla.

 

4 artikla: Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla

 

”1. Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan:

a) kun ne ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista näiden vaikutusten osalta, ottaen asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja niiden saataville asettamien rahoitustuotteiden lajit; tai

b) kun ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, selkeät syyt siihen, miksi ne eivät tee näin, mukaan lukien tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin vähintään seuraavat seikat:

a) tiedot pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaattorien tunnistamisesta ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteistaan;

b) kuvaus pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä niihin liittyvistä toteutetuista tai tarvittaessa suunnitelluista toimista;

c) lyhyet yhteenvedot direktiivin 2007/36/EY 3 g artiklan mukaisista vaikuttamispolitiikoista, jos kyseistä artiklaa sovelletaan;

d) viittaus vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen ja asianmukaista huolellisuutta ja raportointia koskevien kansainvälisesti tunnustettujen standardien noudattamiseen ja tarvittaessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin mukautumisen asteeseen.

 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, joilla ylittyy tilinpäätöspäivinä raja-arvo, jonka mukaan niiden työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

 

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, jotka ovat emoyrityksiä direktiivin 2013/34/EU 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa suuressa konsernissa, jolla konsernin lukujen perusteella ylittyy sen tilinpäätöspäivänä raja-arvo, jonka mukaan sen työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

 

5. Rahoitusneuvojien on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan:

a) tiedot siitä, ottavatko ne huomioon sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ottaen asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja niiden rahoitustuotteiden lajit, joista ne antavat neuvontaa; tai

b) tiedot siitä, miksi ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan ja tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

 

6. Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta ilmastoon liittyviä haitallisia vaikutuksia ja muuhun ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.

 

Euroopan valvontaviranomaiset pyytävät tarvittaessa apua Euroopan ympäristökeskukselta ja Euroopan komission yhteiseltä tutkimuskeskukselta.

 

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

 

7. Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2021 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvien asioiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvien asioiden alan haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.

 

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

 

Virta Equity Oy:n tiedonanto: Sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon Virta Sijoituspooli I:n toiminnassa. Kyseessä on uusi sääntelykokonaisuus, jonka käytännön toteutuksesta ei ole vielä kokemuksia. Ottaen huomioon Virta Equity Oy:n toiminnan pieni kokoluokka, vähemmistösijoitusstrategia, kohdeyhtiöiden pieni kokoluokka ja datan rajallinen saatavuus, teknisten sääntelystandardien mukaisten PAI- indikaattoreiden asettaminen, seuranta ja raportointi olisi nykykäsityksen mukaan erittäin kuormittavaa. Virta Equity Oy seuraa teknisten sääntelystandardien käyttöönottoa ja toimialan käytäntöjen kehittymistä aktiivisesti ja tulee harkitsemaan asiaa uudelleen, kun enemmän tietoa on saatavilla.

 

5 artikla: Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

”1. Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sisällytettävä palkitsemispolitiikkoihinsa tiedot siitä, miten nämä politiikat ovat johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa, ja julkaistava nämä tiedot verkkosivustoillaan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on sisällytettävä palkitsemispolitiikkoihin, jotka finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on vahvistettava ja joita niiden on ylläpidettävä alakohtaisen lainsäädännön, erityisesti direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 mukaisesti”

 

Virta Equity Oy:n tiedonanto: Velvoite laatia palkitsemispolitiikka koskee vain toimiluvallisia vaihtoehtorahastojen hoitajia, joten 5. artiklan mukainen palkitsemispolitiikan avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta ei koske Virta Equity Oy:n kaltaista rekisteröitynyttä vaihtoehtorahaston hoitajaa.

Rekisterinpitäjä

Virta Growth Partners Oy (2995811-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: nimi
Puh: 040 123 456
E-mail: nimi@virtapartners.fi


Henkilörekisterin nimi

Yritys OY asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Tietosuojaseloste päivitetty 15.12.2021.


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteri on Yrityksen omaan käyttöön tarkoitettu rekisteri. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhteet tai muu asiallinen yhteys, asiakkaan antama lupa tai toimeksianto.  Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä markkinointiviestintää. Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.


Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Yrityksen asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja on mm:

  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
  • Asiakkuuden sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tuote- ja hintatiedot, palveluiden kuvaukset, asiakaspalautteet, toimitus- ja laskutustiedot sekä yhteydenotot.
  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot) ja reklamaatiot.


Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden hoitamiseen käytettävissä kanavissa kuten puhelimitse, sähköpostitse, verkkopalvelussa ja asiakastapaamisissa.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisteritietojen käyttöä valvotaan.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille palveluiden toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueeenmaissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.


Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä luottamuksellisena, ja siihen pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat sitä työssään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Suojaamme rekisteriä tietoturvateknisin keinoin, ja käyttäjältä vaaditaa käyttäjätunnus sekä salasana. Lisäksi tietoverkko on suojattu palomuurilla, eikä niihin pääse käsiksi kuin ennalta nimetyt henkilöt.


Säilytysaika ja rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä on kerätty, miten ne on kerätty ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tiedot ilmoitetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja jos tarpeen, niin myös kirjallisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.


Oikeus vaatia tietoihin korjauksia

Rekisteröity voi pyytää korjausta tietoihinsa, jos tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli niiden avulla harjoitetaan rikollista toimintaa tai väärinkäyttää palveluita. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.


Evästeet 

Käytämme evästeitä sivustollamme. Eväste (keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka web-palvelimemme tallentaa selaimellesi. Tiedostoon tallennetuissa tiedoissa voi mm. olla tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Tekstitiedosto ei vahingoita tietokonettasi eikä se sisällä koodeja, joita voidaan käyttää koneellasi. Evästeiden tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoamme ja jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman relevanttia mainontaa. Evästeet voi estää selaimen asetuksista.


Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä alussa mainittuun yhteshenkilön osoitteeseen. Henkilön on tarpeen vaatiessa tunnistauduttava luotettavalla tavalla.


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoiminnan kehittymisen tai lainsäädännön muuttumisen takia. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.12.2021. Käyttämällä Yrityksen palveluita hyväksyt samalla tämän tietosuojaselosteen ja annat suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen tässä selosteessa mainituilla tavoilla.